ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte Técnico

Questões técnicas sobre os nossos serviços

 Contabilidade

Questões sobre contabilidade/facturação

 Vendas

Questões sobre vendas e informações em geral

 DNS

Questões sobre DNS's e Domínios

 Informações

Informações Gerais sobre Serviços

 Abuse

Questões e Denúncias sobre abusos e utilizações indevidas